ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА “РМ” ООД БУРГАС ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И УСЛОВИЯТА НА ТРУДОт името на Ръководството, официално обявявам решението в “РМ” ООД БУРГАС да се разработи, внедри и сертифицира Система за управление на качеството, околната среда и условията на труд в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и OHSAS 1800114001:2007.


Мисията на фирма “РМ” ООД БУРГАС е чрез прилагане на съвременни материали, технологии и поддържане на висока организация и качество на работа, условия на труд и грижа за околната среда да изгражда удобни и красиви жилищни и административни сгради, отговарящи на съвременните технически, архитектурни и естетически изисквания.

Дейност на „РМ” ООД

Комплексно изграждане на промишлени, жилищни, обществени сгради, офиси, туристически и търговски обекти, инфраструктурни обекти, реконструкции и ремонт